Reglement NM klubblag

Reglement for NM for klubblag - Utdrag av turneringsreglement fra NBF's regelverk:

Du finner hele reglementet HER.

4.11. Norgesmesterskapet for klubblag

4.11.8. Reglement for finalen

4.11.8.1 I finalen gis det adgang til å stille med seks spillere fra samme klubb, men maksimum én tidligere utslått spiller fra et annet lag kan delta. For å kunne delta i finalen må en spiller være innmeldt i klubben senest ved medlemsregistreringen 31. desember foregående år, eller spilleren må ha spilt minst to kamper i utslagsrundene. For å oppnå tittel og premie må minst fem halvrunder være spilt når det er åtte lag i finalen. Ved 10 lag kreves seks spilte halvrunder. Spillerlisens kreves for deltakelse i finalen i henhold til ”Reglement for spillerlisens”.

4.11.8.2 De deltagende lag spiller alle mot alle i kamper â 28 spill. Ved 10 lag i finalen reduseres dette til 24 spill.

4.11.8.3 Generelt for lagoppstilling, se punkt 2.2 Lagenes plassering.
I første halvrunde skal lagleder for gjestende lag levere plassering av spillerne (på utlevert line-up skjema) til sekretariatet senest 10 minutter før kampstart. Lagleder for arrangerende lag skal levere sin plassering av spillerne senest 5 minutter før kampstart.
For annen halvrunde skal lagleder for arrangerende lag levere sin plassering av spillerne senest 10 minutter før runden starter, og lagleder for gjestende lag senest 5 minutter før runden starter.
Bytte av makker betyr at et nytt par er dannet. Når arrangerende lag har utpekt sine spillere for annen halvrunde, skal Gjestende lag skal plassere sine spillere slik at ikke noe par spiller mot et par de allerede har møtt.

4.11.8.4 Under en kamp har spillerne ikke lov til å forlate det rom de spiller i, unntatt etter tillatelse av turneringsleder; eller, i lukket rom, i følge med en av turneringslederens representanter. Spillere har ikke anledning til å bakspille eget lag. Kun TL og arrangørens representant(er) har adgang til lukket rom.

4.11.8.5 Det brukes skjermer.

4.11.8.6 Internasjonalt systemkort skal benyttes.

4.11.8.7 Samtlige spill skal være datagitte under NBFs kontroll.

4.11.8.8 Lagleder for arrangerende lag må sørge for at kampresultatet, kvittert av begge laglederne, leveres til turneringsleder senest 10 minutter etter avsluttet runde. Uregelmessigheter vedrørende innleveringen kan medføre straff. Hvis gjestende lags lagleder ikke er til stede leveres listene innen fristen uten hans underskrift.

4.11.8.9 Tid for halvrunde er 120 minutter. Ved 24-spills kamper er tid for halvrunde 105 minutter. Lag som møter for sent eller forsinker turneringen, straffes i henhold til punktene 2.6 Tidsforhold ved kampens begynnelse og 2.7 Tidsforhold ved kampens avslutning. Ved påstand om sent spill av motstander må turneringsleder tilkalles og gjøres oppmerksom på forholdet snarest mulig.

4.11.8.10 Forekommer det uregelmessigheter ved bordene skal turneringsleder straks tilkalles. Turneringslederens avgjørelse kan ankes til det oppnevnte appellutvalg, som avgjør appellen med bindende virkning. Slik anke leveres skriftlig til turneringslederen innen 30 minutter etter at kampen er ferdigspilt. En appell vil ikke bli prøvet med mindre lagets kaptein er enig i appellen, og den skal være undertegnet av lagets spillere (minst tre - en fraværende spiller skal betraktes som enig). Appellgebyr på kr. 300 skal innbetales. Appellen skal føres på NBFs appellskjema.

4.11.8.11 Forekommer det feil i utregningen, må deltagerne straks gjøre turneringslederen oppmerksom på dette. Feil vil bli rettet, hvis protesten innleveres innen 1 time etter at sluttresultatet for kampen ble offentliggjort. Forekommer det vridd spill eller feildubletter i noen kamp, blir spillet annulert.

4.11.8.12 Kampens utfall avgjøres ved hjelp av Internasjonale Match-poeng (IMP - se punkt 2.8.2) og vinnerpoeng (VP - se punkt 2.8.3).

4.11.8.13 Står to eller flere lag likt i vinnerpoeng, vinner det lag som har flest VP i innbyrdes oppgjør. Dersom ikke dette skiller, skilles i rekkefølge på IMP i innbyrdes oppgjør, kvotient og oppnådde imp.

4.11.8.14 Det kan benyttes RAMA. Kamper bestemmes av TL.

4.11.8.15 Alle systemer er tillatt i henhold til 1.7 Systemer og konvensjoner. Lag som bruker HUM eller HUK, bes observere frister for innsendelse av systemdokumentasjon. For kamper hvor ett eller flere par spiller bruker HUM eller HUK, se punkt 1.7.9 og 1.7.10. Frist for framleggelse av forsvarssystem mot HUM/HUK, se punkt 1.7.9, er den samme som for line-up.

4.11.9. Reisestøtte. Se ”Reisereglement for NBF”.